วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ดูซิแต่ละรูปมีเท่าไหร

มีวงกลมกี่วงนะ.....

 มีลูกศรกี่รูปนะ.....

 มีสี่เหลี่ยมกี่รูปนะ.....

 มีห้าเหลี่ยมกี่รูปนะ.....

มีเส้นตรงกี่เส้นนะ.....

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556